U oblasti radnog prava pravnim licima pružamo celokupnu pravnu podršku, kao što je:

  • Izrada celokupne dokumentacije kao što su: pravilnici o radu, pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, ugovori o radu uključujući i anekse ugovora, sporazume i rešenja o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu dokumentaciju
  • Savetovanje klijenata povodom donošenja odluka u vezi sa zapošljavanjem i uslovima rada
  • Pružanje pravnih saveta u pogledu svih aspekata bezbednosti i zaštite na radu
  • Zastupanje poslodavca u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima
  • Priprema i izrada dokumentacije potrebne za pribavljanje boravišnih i radnih dozvola za strance